راه اندازی بیش از 15 گرایش جدید در دانشکده فنی و مهندسی علوم و تحقیقات