اسلحه‌های جدید ( موبایل، تبلت و ...) جبر تاریخ هستند