ایجاد 11 هزار فرصت شغلی تا پایان سال در استان مرکزی