دوهزار و966 میلیارد ریال خسارت سرمازدگی به محصولات باغی استان مرکزی