رييس جمهوري در ديدار سفير جديد بلغارستان در تهران: بلغارستان مي تواند پل ارتباطي ايران با کشورهاي ار