زمان آن رسیده تا دولت ببیند کدام یک از نیروهای آن ناموفق‌تر بوده اند و دلیل آن چه بوده!