اردوی آمادگی تيم ملی او – اسپرت به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود