شهرداري و شوراي شهر آماده ارائه خدمات براي سلامت شهروندان هستند