نصیری: عارف را ابتدا انجمن اسلامی به دانشگاه بیرجند دعوت کرده بود/ برخی اصلاح‌طلبان دانشگاه در کار م