رهبر معظم انقلاب مرا در آغوش گرفتند و فرمودند: «دل من را روشن کردید»