حملات اخیر به منطقه نقم در صنعاء ۳۸۰ شهید و زخمی برجا گذاشت