چرا با اطمینان می‌گوییم تحریم‌ها با مذاکره برداشته نمی‌شود؟