مرکل: تشکیل دو کشور مستقل راه‌حل دائم صلح در فلسطین است