مدیرکل ارشاد بوشهر: توجه به تئاتر خیابانی اولویت ماست