پیشنهاد انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات منطقی نیست