زخمِ ناسور؛ تاملی بر حضور ناشرانِ دانشگاهی و آموزشی در نمایشگاه