تیراندازی در نزدیکی دانشگاه کالیفرنیا ۳ زخمی برجا گذشت