مسابقات کتابخوانی ویژه طلاب مدرسه علمیه امام خمینی کرمانشاه برگزار شد