توقف عملیات ریل‎گذاری راه‌آهن همدان - تهران قابل توجیه نیست