غیبت پادشاه عربستان در کمپ‌دیوید نمایانگر تزلزل پیوند ریاض-واشنگتن است