سفیر ایران در ترکیه: ایران و آمریکا منافع مشترکی داشته اند