بازی در نقش «انسی» فیلم انارهای نارس برایم پذیرفتنی نبود