مطالعات ژئومکانیک کامل روی میادین مشترک اجرا نشده است