شکرگزاری یکهزار دانش آموز جیرفتی برای روخوانی قرآن