ساختار خانه سینما از ابتدا بر اساس یک سوسیالیسم بدوی بوده است