جزئیات حادثه تروریستی حمیدیه/تلاش بیگانگان برای ایجاد فضای بی اعتمادی در جامعه/عشایر عرب خوزستان سر