تصویب تعاریف و مفاهیم طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی