برگزاری دومین همایش اعتدال با موضوع زنان، اعتدال و توسعه