خواهر و برادری که در «نابینایی مطلق» حافظ قرآن شدند +عکس