آزاد سازی خرمشهر یکی از برکات خداوند در دوران دفاع مقدس بود