تشریح سیاست ها و برنامه های شورای مشورتی واحد خواهران کانون های مساجد هرمزگان