کاهش میزان مرگ و میر مادر و نوزاد/حرفه مامایی حرفه ای ویژه است