غایبینی که تا پایان شهریور 94 خود را معرفی کنند به ازای هر فرزند «3 ماه» کسر خدمت می‌گیرند