امکانات دولتی برای حفاظت از عرصه های طبیعی کافی نیست