کار برانکو در استفاده از نفرات ذخیره درست بود/ هر تیمی غیر از پرسپولیس با این مشکلات به دسته پایین‌تر