تیم هسته ای وارد وین شد/ اجازه استفاده از زبان تهدید را نمی دهیم