رييس جمهوري هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد ارمنستان: براي توسعه روابط تهران با ايروان هيچ مانعي و