مصوبه تشکیل «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در استانها