افزایش 13 درصدی تفکیک پسماند خشک جنوب تهران در سال جاری