کشتی شکسته انگلیسی، بعد از ۲۵۲ سال از زیر آب خارج می‌شود