کابل های زیردریایی تازه دیتاسنترهای آمریکا، اروپا و آسیا را متصل می کند