امحا ۳۰۰ کیلوگرم سوسیس و کالباس فاقد نشان استاندارد در ایلام