پژوهشی درباره ۳ روستای شمال ایران/همکاری چهار انتشارات در یک غرفه