نگاه سنتی غلبه فعالیت دولتی به کارها اثر گذاری را محدوده می‌کند