میخواهم صبح زود بیدار شوم و فردی سحرخیز باشم، چه کنم؟