وزیر کشور: کمیته زنان و خانواده در شورای اجتماعی کشور تشکیل شد