هاشمی رفسنجانی با خاطره گویی قصد انحراف افکار عمومی را دارد