حزب کارگر کره شمالی پنجاه و دومین سالگرد حزب مؤتلفه را تبریک گفت