برگزاری همایش وحدت در دانشکده پسرانه سمای مسجدسلیمان