ابراز تمایل شرکت آمریکایی برای همکاری با ایران در صنعت پتروشیمی